ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
20/07/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σύμφωνα με α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06-11-2020 (Β΄4899) ΚΥΑ και των υπ΄  426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 ,την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄2233/29-05-2021), καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 27η  Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ευρώτα».

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Παιδικής Χαράς στην περιοχή του Νέου Κόσμου στη Δ.Κ. Σκάλας».

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ευρώτα».

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών οδοποιίας Τ.Κ. Βασιλακίου».

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων, κατασκευή σωληνωτού και σχάρες υδροσυλλογής στην Τ.Κ. Κρεμαστής».

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια νέων απορριματοφόρων  Δήμου Ευρώτα»

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση Εσόδων - Εξόδων Προϋπολογισμού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επιχορήγησης  Ιερού Ναού.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου -  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στη θέση "ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ" εντός των ορίων της Δ.Κ Βλαχιώτη.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης για απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων  Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

 

 

 

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ