ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

   

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Θέματα που αφορούν τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο για διαφόρους λόγους, καθώς και την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, καύση κλαδεμάτων πολυετών φυτειών κλπ, ρυθμίζονται από την Πυροσβεστική Διάταξη 9/2021 (ΦΕΚ Β’ 1923/13-05-2021).

Γενικά όλοι οι πολίτες είτε είναι επαγγελματίες είτε όχι  σε περίπτωση που διενεργούν υπαίθριες εργασίες οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί σε όλη της διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και ειδικά σε περιπτώσεις που επικρατούν κλιματικές συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας (δείκτης επικινδυνότητας >2) προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς αποφεύγοντας ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, το κάπνισμα κυψελών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης)η χρήση υπαίθριων ψησταριώνη χρήση μηχανημάτων έργου ή αγροτικών εργασιών σε σημεία που μπορεί να προκληθεί σπινθήρας (π.χ σε επαφή τους με πέτρες με παράλληλη ύπαρξη ξηρής βλάστησης) κ.α. Προσοχή πρέπει να δίνεται και στην επαφή καταλυτών ή εξατμίσεων αυτοκινήτων με ξερά χόρτα.

Ακολουθεί ενημερωτικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας όπου παρουσιάζονται τα κυριότερα μέτρα προετοιμασίας που μπορούν να λάβουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και άλλοι επαγγελματίες, ώστε να προστατεύσουν το σπίτι και τις περιουσίες τους απέναντι στη δασική πυρκαγιά που μπορεί να εξελίσσεται κοντά τους. Ίσως όμως το πιο σημαντικό είναι η υπενθύμιση για τη σωστή συντήρηση μηχανημάτων και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας, ώστε να εξασφαλίσουν οι ίδιοι ότι τόσο οι εργασίες που  πραγματοποιούν όσο και τα μηχανήματά τους δεν θα γίνουν αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς.

ΤΙΤΛΟΣ: Δασικές πυρκαγιές – Προετοιμάσου για αγρότες και επαγγελματίες

https://youtu.be/mWfSdsbrZs4?t=55

 

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων «Οι δασικές πυρκαγιές στον γεωργικό χώρο  και η πρόληψή τους»

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της πυροσβεστικής διάταξης 9/2021, οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση φωτιάς και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, όπως καθορίζονται σε αυτήν, τα οποία συμβάλλουν είτε στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, είτε στην άμεση και ευχερέστερη καταστολή της. Όσον αφορά τις αγροτικές δραστηριότητες και με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων των επιμέρους άρθρων της ανωτέρω πυροσβεστικής διάταξης, απαγορεύεται  η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών (άρθρο 3), η καύση κλαδεμάτων πολυετών φυτειών (άρθρο 4), η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων (άρθρο 5), η καύση για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων (άρθρο 6) και το κάπνισμα μελισσών (άρθρο 11). Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται ενέργειες και εργασίες που προϋποθέτουν τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα παρακάτω άρθρα  (3, 4, 5, 6 και 11), για τις αγροτικές δραστηριότητες:

Πυροσβεστική Διάταξη 9/2021 (ΦΕΚ Β’ 1923/13-05-2021)

«Άρθρο 3

Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας

  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ' αρ. 125347/568/2004 (Β' 142) κοινής υπουργικής απόφασης, της υπ' αρ. 1791 /74062/2015 (Β' 1468) κοινής υπουργικής απόφασης, και λοιπών διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας καθ’ όλη της διάρκεια του έτους, στους δικαιούχους μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι φυτοπροστασίας, με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου και τήρηση εκ μέρους του των ΚΟΓΠ (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής), εφόσον υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

α. Η καύση από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους πραγματοποιείται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).

β. Η ως άνω άδεια καύσης της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σε δικαιούχους κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 125347/568/2004 (Β' 142), της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 1791/74062/2015 (Β' 1468), κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης και γνωστοποιείται η ακριβής θέση του τεμαχίου.

γ. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τον δείκτη επικινδυνότητας ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.

δ. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή, και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

ε. Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.

στ. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

ζ. Υφίσταται πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχία.

η. Πριν την έναρξη της καύσης να έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου αυτής, όπως δημιουργία αυλακιών ή άλλης αντιπυρικής ζώνης περιμετρικά του υπό καύση χώρου με ελάχιστο πλάτος ζώνης τρία (3) μέτρα.

θ. Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.

ι. Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.

ία. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, καθώς και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και μόνον σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.

ιβ. Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης ενώ όπου είναι δυνατό υφίσταται ενσωμάτωση της στάχτης εντός δύο ημερών από την καύση.

2. Στους καλλιεργητές αγροτεμαχίων που δεν εμπίπτουν στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους, χωρίς την έκδοση αδείας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον λαμβάνονται τα προληπτικά μέτρα των εδαφίων (γ) έως και (ιβ) της προηγούμενης παραγράφου.

 

Άρθρο 4

Καύση κλαδεμάτων πολυετών φυτειών

 

1. Απαγορεύεται από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων.

2. Επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων της παρ. 1 κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

2.1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.

2.2. Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.

2.3. Κατά το κόψιμο - κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κ.λπ.

2.4. Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από, στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.

2.5. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή/δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

2.6. Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

2.7. Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.

2.8. Υφίσταται επόπτευση καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης.

2.9. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.

2.10. Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.

 

 

Άρθρο 5

Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων

1. Η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ή φορέα, μετά την υποβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης, αίτησης με συνημμένα τα κάτωθι έγγραφα - στοιχεία:

1.1. Άδεια ή έγκριση της αρμόδιας, για τη διοίκηση - διαχείριση της έκτασης, Υπηρεσίας, στην περίπτωση που η έκταση είναι δημόσια (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, κ.λπ.).

1.2. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ή των αρμόδιων, κατά περίπτωση φορέων, στην περίπτωση που η έκταση υπάγεται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας (όπως σε Εθνικά Πάρκα, περιοχές βιοποικιλότητας, καταφύγια άγριας ζωής, ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, κ.λπ.).

1.2. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ή των αρμόδιων, κατά περίπτωση φορέων, στην περίπτωση που η έκταση υπάγεται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας (όπως σε Εθνικά Πάρκα, περιοχές βιοποικιλότητας, καταφύγια άγριας ζωής, ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, κ.λπ.).

1.3. Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της καύσης.

1.4. Περιγραφή της τεχνικής της ελεγχόμενης καύσης.

1.5.Ο χρόνος ή το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η καύση.

2. Εκτός από τις υποχρεώσεις του προηγούμενου άρθρου, για την καύση των χορτολιβαδικών εκτάσεων, απαιτείται, επιπλέον, να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

2.1. Η καύση των εκτάσεων από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους πραγματοποιείται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).

2.2. Κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τον δείκτη επικινδυνότητας ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.

2.3. Κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.

2.4. Τηρούνται ικανές αποστάσεις από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, κτιριακές ή και λοιπές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.

2.5. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις
λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από την τοπογραφία - μορφολογία του εδάφους.

2.6. Υφίσταται επόπτευση καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης.

2.7. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον 200 λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς.

2.8. Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.

 

Άρθρο 6

Καύση βοσκοτόπων

Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων, όπως αυτά καθορίζονται στον ν. 4351/2015, από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 125347/568/2004 (Β' 142), όπως ισχύει, καθώς και της χρονικής περιόδου από 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

α. Η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους πραγματοποιείται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).

β. Κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τον δείκτη επικινδυνότητας ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.

γ. Η άδεια καύσης, εφόσον απαιτείται η έκδοση της, κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την τέλεση της καύσης, ενώ γνωστοποιείται η ακριβής θέση του τεμαχίου.

δ. Κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιάς.

ε. Τηρούνται ικανές αποστάσεις από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, κτιριακές ή και λοιπές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.

στ. Υφίσταται επόπτευση καθ' όλη τη διάρκεια της καύσης.

ζ. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον 200 λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.»