ΚΑΥΣΩΝΑΣ

   

«Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα», έγγραφο Υπουργείου Υγείας/Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος (αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ.34174/10-06-2022)

«Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα», έγγραφο Υπουργείου Υγείας/Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος (αρ. πρωτ. Δ1/ΓΠ οικ.47303/26-07-2021)

«Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα», έγγραφο Υπουργείου Υγείας/Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος (αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38735/22-06-2021)

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ  Γ.Γ.Π.Π:

ΤΙΤΛΟΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΩΝΑ