ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
06/09/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06-11-2020 (Β΄4899) ΚΥΑ και των υπ΄  426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 ,την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄2233/29-05-2021), καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 6η  Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ»

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  επιστροφή ποσού

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 5ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

 ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  διαγραφή τελών.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού 3 του Διαγωνισμού με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ευρώτα».

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά  με έγκριση παρακατάθεσης αποζημίωσης  ακινήτου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης αρχικής ιδιοκτησίας (0106027) στο Ο.Τ. 70 της Πράξης εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως του οικισμού Βλαχιώτη, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.οικ.8393/30-12-2010 Απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας με την οποία κυρώθηκε διορθωμένη η μελέτη (πράξη) εφαρμογής και την αρ.126/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτου στην περιοχή επέκτασης Σκάλας του ρυμοτομικού Σχεδίου Σκάλας – Πανηγυρίστρας, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.οικ.4641/13-07-2000 Απόφαση Νομάρχη Λακωνίας με την οποία κυρώθηκε (διορθωμένη) η μελέτη (πράξη) εφαρμογής και την αρ.227/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης.

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά  με  σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’  Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.

ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά  με αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ευρώτα οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης σχετικά  με έγκριση απόφασης ΝΠΔΔ «Νικηφόρος Βρεττάκος» για αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού μίσθωσης δημοτικού  ακινήτου - Δημοτικού αναψυκτήριου εντός των ορίων της Τ.Κ. Γλυκόβρυσης.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης σχετικά με κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της 85105/28-07-21 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΝΗΙ46ΜΤΛΡ-ΗΗΦ)

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αναζήτηση στοιχείων για προκαταρκτικές εργασίες για την υποβολή σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο υπηρεσιών καθαριότητας εσωτερικών χώρων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από ΥΠ. ΕΣ. (Γ΄κατανομή από ΚΑΠ 2021) στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ