ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 35Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
15/12/2021 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ) την αριθμ. 643/2021 (Α.Π.:69472/24.09.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,   καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 15η  Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του φυσικού αντικειμένου της πρότασης χρηματοδότησης των αύλειων χώρων των σχολείων.

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 4ου πρακτικού του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις και τοιχία αντιστήριξης δημοτικής οδοποιίας Δήμου Ευρώτα»

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της α)Παράτασης ισχύος του υφιστάμενου μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα μέχρι  31/12/2022  και β)Συμπλήρωσης του υπάρχοντος Μητρώου με έγκριση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τους ίδιους όρους που θα ισχύει για όλο το ανωτέρω διάστημα.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Ευρώτα έτους 2021.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης σχετικά με γνωμοδότηση επί των υπ΄ αριθμ. 15354/09-11-2021 και 14539/25-10-2021 αιτήσεων.

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση Δ’ κατανομής για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

 ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση κατανομών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Νικηφόρος Βρεττάκος».

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση κατανομής σχετικά με την κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ευρώτα για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χ ώρων –Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.»

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων – αποτελεσμάτων του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση «Ευρώτειος Πολιτεία».

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της παραχώρησης τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση.

ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης υλοποίησης υπηρεσίας για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών μηχανημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε. Νιάτων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης υλοποίησης υπηρεσίας για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών μηχανημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε. Έλους, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου « Διαμόρφωση – Επισκευή του πρώην Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου για τη στέγαση του Ε.Ε.Ε.Κ. Δήμου Ευρώτα».

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Τ.Κ. Δαφνίου».

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

Λυμπέρης  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ