ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
05/03/2024 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(Αριθμ.: 07/2024)

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, την εγκύκλιο 375 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. Πρωτ.: 39167/2-6-2022 (ΑΔΑ:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ), την εγκύκλιο  488 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. Πρωτ.: 35496/25-04-2023 (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) και την εγκύκλιο 98 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. Πρωτ.: 8182/26.01.2024, σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 5η Μαρτίου  2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 18:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής Δικηγόρων, σύμφωνα με την με αριθμό 38/2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

κ. Τούντας

Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης Κροκεών Δήμου Ευρώτα.

κ. Τούντας

Πέτρος   Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέων Εκπροσώπων για το Κέντρο Πρόληψης Ν. Λακωνίας «Δίαυλος».

 

κ. Γρεβενίτης Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για συγκρότηση Α/θμιας Τριμελούς Επιτροπής, για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων.

 

κ. Φιφλής Δημήτριος   Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 5ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για τα έτη 2025 - 2026 - 2027.

 

 

κ. Φιφλής

 Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απολογισμού 2023, Ειδικών Απολογισμών και  Προϋπολογισμού 2024, του Μη Κερδοσκοπικού Κοινωνικοπολιτιστικού Φορέα:

«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

 

 

 

κ. Τούντας

Πέτρος   Αντιδήμαρχος

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Επιτροπών Παραλαβής: καυσίμων και λιπαντικών, ανταλλακτικών οχημάτων και εργασιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων.

 

 

 

κ. Φιφλής Δημήτριος  Αντιδήμαρχος

 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Εκπροσώπων και των νομίμων αντικαταστατών αυτών, για την συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων.

 

 

 

κ. Τούντας

Πέτρος   Αντιδήμαρχος

 

 

 ΘΕΜΑ 9ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά οφειλών υδρομέτρων, λόγω θανάτου των ιδιοκτητών.

 

             κ. Γεωργακόπουλος

Νίκων

Αντιδήμαρχος

 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό αποζημίωσης Αιρετών Οργάνων (μελών Δημοτικού Συμβουλίου), για την συμμετοχή τους στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία).

 

 

 

κ. Τούντας

Πέτρος   Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 11ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση Συλλόγου: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΚΡΟΚΕΩΝ».

 

 

κ. Τούντας

Πέτρος   Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο

 

Λήψη Απόφασης σχετικά με ορισμό  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής, των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο, από το καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο: «ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» κατ΄ εφαρμογή του 27 του Ν. 5056/2023.

 

 

 

 

 

κ. Τούντας

Πέτρος   Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο

 

Λήψη Απόφασης σχετικά με ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής, των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο, από το καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ - ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» κατ΄ εφαρμογή του 29 του Ν. 5056/2023.

 

 

 

 

 

 

κ. Τούντας

Πέτρος   Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο

 

Λήψη Απόφασης σχετικά με τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, τον χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων άρδευσης, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957, για την αρδευτική περίοδο 2024.

 

 

 

 

κ.

Γεωργακόπουλος Νίκων

Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 15ο

 

Λήψη Απόφασης σχετικά με ορισμό μελών Γνωμοδοτικών Οργάνων Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών.

 

 

κ. Τούντας

Πέτρος   Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 16ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση επιπλέον ποσοστού από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, ως αντισταθμιστικού οφέλους, στον Δήμο Ευρώτα.

 

 

κ. Βέρδος Δήμος   Δήμαρχος

 

 

 

Η Πρόεδρος

 

Γκουβούση  Κούρλα Ιωάννα

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ου Δ.Σ. 05.03. 2024 ΤΕΛΙΚΗ.pdf