ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
05/03/2024 - 20:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(Αριθμ.: 08/2024)

 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιείται με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, την εγκύκλιο 375 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. Πρωτ.: 39167/2-6-2022 (ΑΔΑ:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ), την εγκύκλιο  488 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. Πρωτ.: 35496/25-04-2023 (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) και την εγκύκλιο 98 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. Πρωτ.: 8182/26.01.2024, σε Ειδική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 5η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 20:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας, για την συζήτηση και λήψη απόφασης, του  παρακάτω μοναδικού θέματος:

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Ευρώτα και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου οικονομικού έτους 2024.

 

Εισηγητής: κ. Τούντας Πέτρος – Αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος

 

Γκουβούση  Κούρλα Ιωάννα

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8 ΔΣ 2024.pdf