ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
Τρίτη, Απρίλιος 2, 2024 - 13:00
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36324032915231.pdf
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74Α και 75 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023, καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 2η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:                        

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2024 Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 2ΟΛήψη απόφασης σχετικά με σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Ευρώτα για το οικονομικό έτος  2024.

ΘΕΜΑ 3Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με εξειδίκευση πίστωσης για αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Στεφανιάς.

ΘΕΜΑ 4Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές ποσών.

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού IΙ αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC013419217 2023-09-17 και συνολικό προϋπολογισμό 660.000,00 €  (με Φ.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 6Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σχεδίου Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Ευρώτα και του Δήμου Μονεμβάσιας, για την παροχή υποστήριξης του Δήμου Ευρώτα προς το Δήμο Μονεμβάσιας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ).

ΘΕΜΑ 7Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης με τίτλο: <<ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ –ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΤΡΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΤΡΑΣ)>>.

ΘΕΜΑ 8Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων έτους 2024.

ΘΕΜΑ 9Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΕΥΡΩΤΑ (2022)».

ΘΕΜΑ 10Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΛΟΥΣ».

ΘΕΜΑ 11Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 12Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ».

ΘΕΜΑ 13Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για τη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών από τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και προδιαλεγμένου υλικού (πόρτα-πόρτα) από τον οικισμό Γερακίου.  

                

Ο Πρόεδρος  της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμος Βέρδος

Δήμαρχος