ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
02/04/2024 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, την εγκύκλιο 375 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. Πρωτ.: 39167/2-6-2022 (ΑΔΑ:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ), την εγκύκλιο 488 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. Πρωτ.: 35496/25-04-2023 (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) και την εγκύκλιο 98 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. Πρωτ.: 8182/26.01.2024, σε Τακτική Μεικτή (Δια ζώσης και Τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 2α Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ».

 

κ. Πολολός Παναγιώτης

  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με Ανασυγκρότηση Δ.Σ. ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος».

 

κ. Γρεβενίτης Αθανάσιος

  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 ΘΕΜΑ 3ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με Ανασυγκρότηση Δ.Σ. ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».

 

κ. Γρεβενίτης Αθανάσιος

  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 4ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων, του Δήμου Ευρώτα για το έτος 2024.

 

κ. Χρήστου Ιωάννης  

  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 ΘΕΜΑ 5ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με Ορισμό Εκπροσώπου για την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων.

 

 

 

 

κ. Χρήστου Ιωάννης  

  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

  ΘΕΜΑ 6ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ευρώτα, σύμφωνα με την αριθμ. 1/2024 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 

 

 

 

κ. Γρεβενίτης Αθανάσιος

  Αντιδήμαρχος

 

 

 ΘΕΜΑ 7ο

 

Λήψη απόφασης για Κάλυψη Εξόδων Φιλοξενίας Τιμής Ένεκεν, στο Ιατρικό Προσωπικό Διεξαγωγής  Δωρεάν Προληπτικών Ελέγχων.

 

 

κ. Γρεβενίτης Αθανάσιος

  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 ΘΕΜΑ 8ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ευρώτα, στους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες 2024, στην πόλη Leon του Μεξικού.

 

 

 

κ. Μπατσάκη Ευθαλία

  Αντιδήμαρχος

 

 

 

 ΘΕΜΑ 9ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Δαφνίου του Δήμου Ευρώτα, με θέμα: «Παραχώρηση της Κοινοτικής Αίθουσας Δαφνίου για Κοινωφελείς Σκοπούς».

 

 

 

κ. Τούντας Πέτρος 

  Αντιδήμαρχος

 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με την αγορά Δικαιώματος χρήσης Οικογενειακού τάφου σε Κοιμητήριο του Δήμου Ευρώτα.

 

 

κ. Χρήστου Ιωάννης  

  Αντιδήμαρχος

 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με αύξηση  Ισχύος  Παροχής  Ηλεκτροδότησης,  

στο πρώην   Δημοτικό    Σχολείο    Στεφανιάς  και στο  γήπεδο  Βλαχιώτη του Δήμου Ευρώτα. 

 

 

 

κ. Πολολός Παναγιώτης   Αντιδήμαρχος

 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις -   Τσιμεντοστρώσεις, 

 Δημοτικών  οδών  Δήμου Ευρώτα (2022) ».

 

 

 

κ. Πολολός Παναγιώτης   Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: «Κατασκευή   δικτύου   όμβριων     υδάτων – αποπεράτωση Δημοτικών οδών, περιοχής επέκτασης Σχεδίου Πόλης Σκάλας» του Δήμου Ευρώτα. 

 

 

 

 

κ. Πολολός Παναγιώτης   Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 14ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά οφειλών υδρομέτρων, λόγω θανάτου των ιδιοκτητών.

 

 

κ. Γεωργακόπουλος

Νίκων

Αντιδήμαρχος

 

 

ΘΕΜΑ 15ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της Συμμετοχής του Δήμου Ευρώτα στην Έκθεση: «Πελοπόννησος Expo».

 

 

κ. Τσίπουρα Πετρούλα    Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με Παραίτηση Δικαιώματος δικαιούχου εκποιημένου οικοπέδου και διαγραφής οφειλής, λόγω τιμήματος του εκποιημένου οικοπέδου 03 στο Ο.Τ. 12, Ρυμοτομικού Σχεδίου περιοχής ΑΦΑΝΙΑ Κοινότητας Σκάλας του Δήμου Ευρώτα.

 

 

 

 

κ. Πολολός Παναγιώτης   Αντιδήμαρχος

 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο

 

Λήψη απόφασης σχετικά με Ορισμό Μελών Γνωμοδοτικών Οργάνων Δημοσίων Συμβάσεων  Προμηθειών, Υπηρεσιών για το έτος 2024 του Δήμου Ευρώτα.

 

 

 

κ. Τούντας Πέτρος 

  Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2024.

κ. Τούντας Πέτρος 

  Αντιδήμαρχος

 

 

 

ΘΕΜΑ 19ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Ανάθεση Διαχείρισης των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Ευρώτα στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα και Ορισμός αυτής ως  «Διαχειριστικής Επιτροπής».  

 

 

 

κ. Τούντας Πέτρος 

  Αντιδήμαρχος

 

Για την συμμετοχή σας στη δια Ζώσης και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη (μεικτή  Συνεδρίαση) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ενημερώσετε την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στη Συνεδρίαση, δηλαδή είτε δια Ζώσης είτε μέσω Τηλεδιάσκεψης, μέχρι την 2α Απριλίου  2024 και ώρα 12:00 με τον κάτωθι τρόπο:

  • Ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον προσωπικό σας λογαριασμό προς το e-mail της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (mariakomp@gmail.com)

Η Πρόεδρος

Γκουβούση  Κούρλα Ιωάννα