ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
Τρίτη, Απρίλιος 16, 2024 - 13:00
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon SKMBT_36324041213441.pdf
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74Α και 75 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023, καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 16η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:                        

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 5469/10-04-2024 Απόφασης Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 2ΟΛήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ενδίκων μέσων.

ΘΕΜΑ 3Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές χρεών.

ΘΕΜΑ 4Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας Διοίκησης Δήμου Ευρώτα 2025-2028.

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης  και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 6Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εφαρμογής της παρέκκλισης της παρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τροφίμων.

 

                

Ο Πρόεδρος  της Δημοτικής Επιτροπής

                                              

Δήμος Βέρδος

Δήμαρχος