Γνωστοποίηση για πλήρωση θέσης νομικού -δικηγόρου ως ειδικού συνεργάτη δήμαρχου.

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, Microsoft Office document icon ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΙΔΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Παρατηρήσεις: 

Γνωστοποίηση για πλήρωση θέσης νομικού -δικηγόρου ως ειδικού συνεργάτη δήμαρχου.

Για την  Πλήρωση  μιας  (01) θέσης Νομικού – Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκας  ως  Ειδικού  Συνεργάτη  Δημάρχου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΥΡΩΤΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3584/2007«Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 /28-06-2007 /τ. Α΄), περί ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 01-01-2013 σύμφωνα με τις περιπτώσεις 1 & 2 της υποπαρ. Σ.Τ 1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012/τ.Α) σχετικά με τον επανακαθορισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – ειδικών συνεργατών στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού,
2. Τα άρθρα 58 & 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,     
3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007,
4. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκ. 55/74802/29-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ με την οποία διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη των ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων, ή Ειδικών Συνεργατών , ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των  δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο,

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρώτα (ΦΕΚ 2162/ τ.Β΄/27.09.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/21.04.2015) &  (ΦΕΚ/τ. Β’/αρ. φύλλου 3148/11.09.2017),
6. Το άρθρο 213 του Ν.4555/18  σύμφωνα με το οποίο αντικαθίσταται από 19.07.2018 η παρ.1 του άρθρου 163 Ν.3584/2007 αναφορικά με τον αριθμό των ειδικών συμβούλων κλπ. Ειδικότερα ορίζεται ότι: “Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ευρώτα Λακωνίας δικαιούται σύμφωνα με τα ανωτέρω πέντε (05) ειδικούς ή επιστημονικούς  συμβούλους – συνεργάτες ( οι δύο  θέσεις  έχουν ήδη καλυφθεί),
8. Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου για την  επικουρία σε θέματα νομικής φύσεως

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί

Την πλήρωση μιας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη  Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών – Δικηγόρων, η οποία θα καλυφθεί  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,  ο οποίος θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε Νομικής φύσεως θέματα.
  Θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες  και θα διατυπώνει  εξειδικευμένες γνώμες  (γραπτά ή προφορικά ) επί θεμάτων νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεών του  ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 ( άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 ).   Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση,  Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Να είναι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης με Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου παρά Πρωτοδίκας.
Δ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π ) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Ε) Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.


Η Εμπειρία  αποδεικνύεται ως εξής:

1)   Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
2)  Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

    Προς τούτο, Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο/νη να υποβάλλει στο Δήμο Ευρώτα (γραφείο Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας  που εδρεύει στο Δημοτικό κτίριο Σκάλας)  εντός ημερολογιακού  δεκαημέρου, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα  δημοσίευσης  της παρούσας απόφασης στον τύπο, δηλαδή από την 05/01/2019  έως και την Δευτέρα  14/01/2019  κατά τις  εργάσιμες ώρες τα παρακάτω δικαιολογητικά:

•    Αίτηση  Συμμετοχής ( δίδεται από την υπηρεσία)
•    Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
•    Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
•    Τίτλοι  σπουδών
•    Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Δικηγόρου.
•    Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η.
•    Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού ( δίδεται από την υπηρεσία)
•    Αποδεικτικά εμπειρίας, όπως αναφέρονται παραπάνω.

   Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

      Η πλήρωση της  θέσης του  Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το  πρόσωπο  που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο  για την παραπάνω θέση  (παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).
 

  Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με τη διμερή υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Το έργο του Ειδικού Συνεργάτη δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, εξαίρεση από την αναστολή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

    Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με πρακτικό ανάρτησης και να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ    ΒΕΡΔΟΣ

Κατηγορία: 
Προκήρυξη