Προκήρυξη λογιστή εξωτερικού συνεργάτη για τα ΝΠΔΔ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ