Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
18/04/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

Σκάλα      12-  04 –  2019

Αριθ. πρωτ.: 4669

Τα Τακτικά Μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής

κ. Σάκκαρη Ιωάννα
κ. Τσιμπίδη Γεώργιο
κ. Μοίρα Ηλία
κ. Αθανασοπούλου Γεωργία
κ. Μαστρογιαννάκο Παναγιώτη
κ. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα
ΚΟΙΝ:    κ. Δήμαρχο Δήμου Ευρώτα

Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18η  Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2019
Έγκριση αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. έτους  2019   ¨
Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄  Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου «Επισκευή, Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ευρώτα»
Απόφαση σχετικά με έγκριση       Απόφασης  Δημάρχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών μηχανημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε. Κροκεών» με την διαδικασία του κατεπείγοντος
Έγκριση  πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Σκάλας  (2018)»
Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαχείρισης δαπανών επισκευής, συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών κλπ. των αυτοκινήτων του Δήμου Ευρώτα
Η πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη