21η έκτακτη πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
23/07/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

21η έκτακτη πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 (ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α΄) σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 23 η Ιουλίου 2019 ημέρα
Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :
1.Απόφαση σχετικά με την ματαίωση και επανάληψη του διαγωνισμού της
υπηρεσίας με τίτλο ¨Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας¨.

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 21η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-έκτακτη