ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΚΟΥ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία απλή πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την παραχώρηση του δικαιώματος  απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους, με σύναψη παραχώρησης έναντι ανταλλάγματος, για την  παρακάτω παραλία και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Περιγραφή του χώρου

Ο χώρος παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.05.2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β’), όπως ισχύει ορίζονται ως εξής:

Θέση    Συντεταγμένες κορυφών πολυγώνου της έκτασης       (ΕΓΣΑ 87)    Εμβαδόν επιφάνειας (τ.μ.)    Χρήση      Στοιχεία προστατευόμενης περιοχής  
  Κ7 ΘΕΣΗ ΠΡΟΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΚ ΛΑΓΙΟΥ, ΔΕ ΚΡΟΚΕΩΝ      Χ:374616.04 Υ:4072452.60 Χ:374616.04 Υ:4072452.60 Χ:374622.51 Υ:4072452.47 Χ:374629.37 Υ:4072450.55 Χ:374635.39 Υ:4072447.31 Χ:374642.81 Υ:4072442.48 Χ:374648.12 Υ:4072437.31 Χ:374650.06 Υ:4072433.18 Χ:374653.01 Υ:4072435.58 Χ:374618.38 Υ:4072475.70 Χ:374611.10 Υ:4072470.62      452,51      Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών   ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: 50%       
Εγγύηση και δικαιολογητικά  συμμετοχής

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, αίτηση συμμετοχής και :

1.         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο

2.         Σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης αν είναι εταιρεία ή κοινοπραξία

3.         Ειδική Εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όταν πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου.

4.         Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης υπολογιζομένου για ένα  έτος ( τ.μ  Χ τιμή εκκίνησης : 10).

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη εγγύηση ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του επιτευχθέντος ανταλλάγματος, (τ.μ Χ τιμή επιτευχθέντος ανταλλάγματος Χ 3 : 10) η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης.

5.         Πιστοποιητικό από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (αν είναι εταιρεία εξίσου και για όλους τους εταίρους) και του εγγυητή του.

6.         Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες) περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (αν είναι εταιρεία εξίσου και για όλους τους εταίρους) και του εγγυητή του.

7.         Άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση,

8.         Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της παρούσας ΚΥΑ η οποία θα προσκομισθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης.

9.         Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση  και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ B’ 1864/15.05.2020) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει.

Ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Πιστοποιητικό από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του.
Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες) περί μη οφειλής του.
Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση  και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας καθώς και της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ B’ 1864/15.05.2020) όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει και ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως εγγυητή υπέρ του πλειοδότη.
Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

 Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Σκάλας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις             17-07-2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 το πρωί     (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία).                   

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ευρώτα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διεύθυνση : Σκάλα Λακωνίας

Πληροφορίες : Αφροδίτη Σεργιάδη

Τηλέφωνο.2735360024 &  FAX.:2735029292

Διευκρινίζεται ότι ολόκληρη η διακήρυξη είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα Διαύγεια: https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota με  αρ. πρωτ.                     7738/07.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΑΝ8ΩΡΛ-ΤΟΕ) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα: http://www.evrotas.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ 

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη