ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ )

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Package icon Σχετικά Έγγραφα
Παρατηρήσεις: 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ )

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
Το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018
Την με α/α 28/2020 και  αρ. πρωτ. 3750/8-4-2020  απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης της αρ. 384/1962 άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.
Την με αρ. 10/20-05-2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Σκάλας με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την διατήρηση του περιπτέρου και του οποίου η άδεια εκμετάλλευσης ανακλήθηκε λόγω θανάτου .
Το με αρ. πρωτ. 1013/49/127-α΄/26-05-2020 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ευρώτα με θέμα:” Καταλληλότητα χώρου λειτουργίας περιπτέρου”.
Την με αρ. 07/2020 απόφαση της ΕΠΖ του Δήμου Ευρώτα με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για τη διατήρηση του περιπτέρου και τη διαβίβαση  στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Την αριθ. 67/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Σχετικά με την μίσθωση περιπτέρου στην Κοινότητα Σκάλας.
Την αρ. 134/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του περιπτέρου στη Κοινότητα Σκάλας,  που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Άρθρο 1ο:  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Μια θέση περιπτέρου μετά του κουβουκλίου – κορμός περιπτέρου               ( 1,50 x  1,55 μ ) και περιμετρικά χώρο συνολικού εμβαδού  18 τ.μ. κείμενο στην Κοινότητα Σκάλας επί της δημοτικής οδού  Βασιλείου Θεοδωσάκου  και όπως αυτό αποτυπώνεται στο από 7-10-2005 τοπογραφικό διάγραμμα.

Άρθρο 2ο:  ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως περίπτερο (εντασσόμενο στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο της Υγ. Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β’), ο δε μισθωτής έχει την υποχρέωση να εφοδιαστεί με τις απαιτούμενες εκ του Νόμου άδειες και να τηρεί τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας και να τηρεί τον Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου .

Πάσα επισκευή ή άλλη συμπληρωματική εργασία – επέμβαση κατά τον χρόνο της μισθώσεως που θα απαιτηθεί να γίνει, θα γίνει μόνο μετά από έγκριση της δημοτικής αρχής και θα βαρύνει τον μισθωτή ο οποίος δεν δικαιούται να ζητήσει από τον Δήμο καμία αποζημίωση κατά την λήψη του χρόνου της μισθώσεως.

Άρθρο 3ο :  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την  09η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11.00 π.μ μέχρι 12.00 μ.μ

Η εκμίσθωση θα γίνει μετά από πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 192               N. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/1981 του  άρθρου  άρθρο 72 παρ.1 περ. Ε΄ του Ν. 3852/2010, του Π.Δ.34/1995 και του Ν.4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 43 Α΄14-4-2014 ) και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Σκάλας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής  και μπορεί να συνεχίζεται και πέρα την καθορισμένη ώρα, εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβιβάζεται διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει υποχρεωτικά τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος παίρνει μέρος στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην αρμόδια επιτροπή πριν αρχίσει ο διαγωνισμός και να καταθέσει σχετικό πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι συμμετέχει για δικό του λογαριασμό. Το πληρεξούσιο πρέπει να είναι έγγραφο και να φέρει βεβαία χρονολογία και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση συμμετοχής νομικών προσώπων να προσκομίζονται κατά την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας τα κατά νόμο νομιμοποιητικά έγγραφα.

Άρθρο  4ο:  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται  για εννέα (09) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, απαγορευμένης της οποιασδήποτε παράταση της μίσθωσης και αποκλειόμενης της απευθείας παραχώρησης.

Άρθρο  5ο:  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για το μίσθωμα ορίζεται το ποσό των  εκατό (100,00)  Ευρώ  μηνιαίως.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου και θα αποδεικνύεται με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή ή σε τραπεζικό λογαριασμού του Δήμου,  θα είναι μηνιαίο και θα προκαταβάλλεται μέσα στις πρώτες πέντε (5) ημέρες κάθε μισθωτικού μήνα, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία  ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμφωνητικού ή του Νόμου  παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει αμέσως την παρούσα μίσθωση, να αποβάλλει τον μισθωτή από το μίσθιο και να ζητήσει την άμεση απόδοση του μισθίου, κατά την σχετική νόμιμη διαδικασία όπως επίσης και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία του από την αθέτηση της σύμβασης.

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του περιπτέρου, για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε νέα δημοπρασία,

Άρθρο 6ο : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει  οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για τη συμμετοχή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, και επί ποινή αποκλεισμού του, πρέπει να υποβάλλει στην επιτροπή διαγωνισμού τα παρακάτω:

α. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσό ίσο με το 10% του οριζόμενου κατώτατου ορίου προσφοράς της δημοπρασίας, πολλαπλασιαζόμενο επί 12 μήνες, ήτοι 120,00€ [(κατώτατο όριο προσφοράς Χ10%) Χ12 μήνες].

Η εγγύηση θα κατατεθεί σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου.

Χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ή γραμμάτιου είσπραξης ως ανωτέρου κανείς δεν γίνεται δεκτός να συμμετέχει στην δημοπρασία.

Η εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία αμέσως μετά την ανακήρυξη του τελευταίου πλειοδότη. Η εγγύηση του πλειοδότη ή των πλειοδοτών στους οποίους κατακυρώθηκε η δημοπρασία θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από άλλη, ποσού ίσου προς το παραπάνω ποσοστό 10% επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος, πολλαπλασιαζόμενο επί 12 μήνες για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή, ο δε τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ούτε μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

β. Εγγύηση τρίτου προσώπου

Για να γίνει όποιος επιθυμεί δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή  που θα δηλώσει  σε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,  ότι αποδέχεται την εγγύηση και ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας και μετά από νόμιμη έγκριση της σύμβασης μισθώσεως.

 Ο εγγυητής θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

Ο εγγυητής κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας οφείλει να προσκομίσει:

Φορολογική ενημερότητα που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
Ασφαλιστική ενημερότητα (από το Ι.Κ.Α σε περίπτωση  απασχόλησης υπαλλήλου και από τον οικείο φορέα ασφάλισης) που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Ευρώτα που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει:
ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της  προκήρυξης του διαγωνισμού καθώς επίσης ότι έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του περιπτέρου και ότι κατά την  υπογραφή της σύμβασης της μίσθωσης θα συνυπογράψει αυτή ως εγγυητής και θα είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπεύθυνος για την τήρηση των όρων της μίσθωσης και ότι ο εγγυητής παραιτείται, από τώρα, από το δικαίωμα της ένστασης της διζήσεως.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.
Άρθρο 7ο : ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του τελευταίου πλειοδότη, εντός του χρονικού διαστήματος των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σ΄ αυτόν της απόφασης έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισμού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

Άρθρο 8ο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ–ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης Μίσθωσης, ο υποψήφιος Μισθωτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της Σύμβασης να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία από άλλη, ποσού ίσου προς το παραπάνω ποσοστό 10% επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος, πολλαπλασιαζόμενο επί 12 μήνες για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

Η εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τη λήξη της, ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης και εφόσον δεν συντρέχει εύλογος αιτία κατάπτωσής της. Οποιαδήποτε παράβαση του όρου αυτού και ιδία η μη κατάθεση έγκαιρα της εκάστοτε εγγυητικής επιστολής, παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο να καταγγείλει τη σύμβαση και να καταστήσει εξωστέο το Μισθωτή.

 Άρθρο 9ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει αυτοπρόσωπη παρουσία των φυσικών προσώπων ή σε περίπτωση εταιρειών των νόμιμων εκπροσώπων τους προσώπων. Για την περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας και την εκπροσώπηση από τρίτο πρόσωπο απαιτείται ειδικό πληρεξούσιο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, πέραν των όσων γράφονται στα παραπάνω άρθρα, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για τη νόμιμη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

Έγγραφα Νομιμοποίησης του Διαγωνιζομένου
Φυσικά πρόσωπα:
α .φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας,

β. πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο Ευρώτα,

γ. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου Γενικής χρήσης ,

δ. πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση πτώχευσης ή ότι δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και σε δικαστική μεσεγγύηση,

ε. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

στ. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ως μισθωτής ακινήτων κυριότητας Δήμων ή Ελληνικού Δημοσίου ή ΕΟΤ για παράβαση όρων μίσθωσης,

ζ. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι γνωρίζει την πραγματική σημερινή κατάσταση του ακινήτου προς εκμίσθωση, των εγκαταστάσεων αυτού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την πραγματική σημερινή κατάσταση του ακινήτου και  λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό χωρίς καμία επιφύλαξη και ότι θα συμμορφώνεται καθ΄ολη τη διάρκεια της μίσθωσης με τον Κανονισμό Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.

Νομικά Πρόσωπα :
Τα Νομικά Πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις καθώς και επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του Νομικού Προσώπου με το οποίο αποφασίζετε η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ορίζεται το ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο Αντίκλητος, που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση Αλλοδαπής Επιχείρησης, τα ανάλογα πιστοποιητικά που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης της Επιχείρησης και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας έκδοσης ή γνωμοδότηση δικηγόρου για το καθεστώς ισχύος των πιστοποιητικών αυτών.
Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου (Κατάσταση Πτωχεύσεως)
Πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικών, του τελευταίου διμήνου, της έδρας του διαγωνιζομένου, ή ανάλογο έγγραφο για τις Αλλοδαπές Επιχειρήσεις, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ούτε τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και ανάλογο Πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για την κήρυξη του διαγωνιζομένου σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε αναγκαστικής διαχείρισης.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου σχετικά με την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας  καθώς και το ότι εξέτασε το μίσθιο και το βρήκε κατάλληλο  για την χρήση την οποία προορίζεται και ότι είναι της πλήρους αρεσκείας του και ανεπιφύλακτης αποδοχής του καθώς και της υποχρέωσης του να συμμορφώνεται καθ΄ολη τη διάρκεια της μίσθωσης με τον Κανονισμό Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου.
Αποδεικτικό Φορολογικής, Δημοτικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Αποδεικτικό Φορολογικής, Δημοτικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου και Ασφαλιστικών Οργανισμών του Νομικού Προσώπου καθώς και του νόμιμου εκπρόσωπου .
Ποινικό Μητρώο
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή προκειμένου του νόμιμου  εκπρόσωπου του Νομικού Προσώπου 
Πράξη σύστασης Κοινοπραξίας
Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Κοινοπραξίας, το κάθε μέλος της ξεχωριστά θα υποβάλει όλα τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά, ανάλογα με τη νομική του μορφή. Επίσης κάθε μεμονωμένο μέλος της Κοινοπραξίας θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι οι συμμετέχουσες Επιχειρήσεις ή τα άτομα που συνέστησαν την Κοινοπραξία με μόνο σκοπό να αναλάβουν, με την ίδια πάντα σύνθεση, τη μίσθωση και εκμετάλλευση του ανώτερου μίσθιου  του Δήμου, ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Δήμου σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρον, μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης Α.Ε. και την υπογραφή της Σύμβασης, εφόσον η Κοινοπραξία προτίθεται να προχωρήσει σε σύσταση Α.Ε. ή σχετικά με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την τήρηση των όρων της Σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Άρθρο 10ο

Τα πρακτικά μετά το τέλος της δημοπρασίας υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη και από τον εγγυητή του. Αν κάποιος είναι αγράμματος, υπογράφουν γι’ αυτόν δύο πρόσωπα που βρίσκονται στη δημοπρασία, τα οποία καλεί η επιτροπή και βεβαιώνουν στο πρακτικό ότι ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του δήλωσε άγνοια γραμμάτων. Ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας τους και σε περίπτωση αλλαγής να ειδοποιήσουν το Δήμο Σουλίου , άλλως διορίζουν νόμιμο αντίκλητο αυτών τον γραμματέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας

Άρθρο 11ο

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή, μέχρι δε να εγκριθούν ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος με τον εγγυητή του για την προσφορά του, χωρίς να μπορεί να προβάλει δικαίωμα παραίτησης ή αποζημίωσης από το Δήμο εξ αιτίας της μη έγκρισης του πρακτικού δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα ή καθυστέρησης της έγκρισής του.

Άρθρο 12ο

Η δημοπρασία γνωστοποιείται με  διακήρυξη του  Δημάρχου που θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και  στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Άρθρο 13ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αν: α)το αποτέλεσμά της δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή λόγω ασύμφορης προσφοράς ή σφάλματος κατά τη διενέργειά της. β)μετά την κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης ή ο εγγυητής του, αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, γ)μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, δε έρθει αυτός ή ο εγγυητής του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, δ)δεν αντικαταστήσει ο τελευταίος πλειοδότης την εγγύηση συμμετοχής με εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.   Στις περιπτώσεις β, γ και δ, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, σαν ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που προσφέρθηκε απ’ αυτόν δυνάμενο να μειωθεί μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αντιπροσφορές κατά νόμο δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 14ο

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μαζί με τον εγγυητή να υπογράψουν τη σύμβαση μισθώσεως, εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν με απόδειξη παραλαβής του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

 Αν ο μισθωτής δεν παρουσιαστεί με τον εγγυητή του μέσα στην προθεσμία αυτή, η σύμβαση θεωρείται ως οριστικώς καταρτισθείσα, καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγύηση υπέρ του Δήμου και ενεργείται νέα δημοπρασία σε βάρος αυτών, οι οποίοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας για την επί έλαττον διαφορά του νέου μισθώματος και για τα μισθώματα μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης που υπολογίζονται με βάση την προσφορά τους.

Άρθρο 15ο

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να το προστατεύει, αλλιώς ευθύνεται για αποζημίωση.

Άρθρο 16ο

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση της οποίας ο μισθωτής έχει λάβει γνώση, στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, ούτε επομένως υποχρεώνεται απ’ εδώ και πέρα για την επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε για τη λύση της μίσθωσης.

Άρθρο 17ο

Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον μισθωτή ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης, αν δεν μπορεί να παραδώσει σ’ αυτόν το μίσθιο εξαιτίας οποιουδήποτε εμποδίου.

Άρθρο 18ο

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα που ήθελε τυχόν προκληθεί   από οποιοδήποτε εν γένει αντικείμενο που θα βρίσκεται μέσα στο μισθωμένο χώρο ή θα έχει σχέση με την παρούσα μίσθωση.

Άρθρο 19ο

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μισθώσεως να παραδώσει το μίσθιο χωρίς αντίρρηση   διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Επίσης δεν δικαιούται να πάρει τις οποιεσδήποτε βελτιώσεις που έκανε στο μίσθιο που παραμένουν προς όφελος του μισθίου, ανεξάρτητα από την αξία τους. Σε περίπτωση που δεν θα παραδώσει το μίσθιο στη συμφωνημένη προθεσμία, υποχρεούται να καταβάλλει εκτός του ποσού που αντιστοιχεί στο καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα και επιπλέον τούτου, και ημερήσιας ποινικής ρήτρας ποσού € 100 για παράνομη χρήση του  μισθίου, μέχρι την ημέρα που θα το αδειάσει ή θα αποβληθεί από αυτό.

Άρθρο 20ο

Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση και η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτο. Κατ΄ εξαίρεση εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους επιτρέπεται μόνον για λόγους γήρατος  ή σε περίπτωση  αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67%, ανεξαρτήτους του τρόπου  παραχώρησης. Υπόχρεος και υπεύθυνος εξ ολοκλήρου είναι ο αρχικός μισθωτής έναντι του ∆ήμου, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 196 του Ν. 4555/2018.  Η διάρκεια της μίσθωσης  δεν  μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής παραχώρησης, ήτοι τα εννέα  (09) έτη.

Άρθρο 21ο

Τον μισθωτή βαρύνουν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και κάθε δαπάνη που υπάρχει ή που θα υπάρξει στο μέλλον και έχει σχέση με τη μίσθωση του χώρου αυτού.

Άρθρο 22ο

Η παράβαση κάθε όρου αυτής της απόφασης συνεπάγεται την κήρυξη εκπτώτου του μισθωτή, τη διάλυση της μίσθωσης και την έξωση αυτού από το μίσθιο, οπότε η εγγύηση που κατατέθηκε καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική μεσολάβηση, γίνεται δε δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, που ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθένας για τη επί έλαττον διαφορά του νέου μισθώματος και τα μισθώματα μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης, που υπολογίζονται με βάση την προσφορά τους. Αρμόδια πολιτικά δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη κηρύσσονται τα πολιτικά Δικαστήρια του Νομού Λακωνίας.

Άρθρο 23ο

Ο Δήμος δικαιούται να προβαίνει οποιαδήποτε στιγμή με οποιονδήποτε τρόπο σε έλεγχο των εγκαταστάσεων του μισθίου προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση αυτών και τη τήρηση από το μισθωτή των όρων της παρούσας και των όρων της μίσθωσης.

Άρθρο 24ο

Ο τελευταίος πλειοδότης –μισθωτής οφείλει να μεριμνά καθ΄όλη τη διάρκεια της μίσθωσης  για τη διατήρηση της παροχής του μισθίου και των υπέρ αυτού δουλειών και να αποκρούσει κάθε καταπάτηση αυτού, έχοντας το δικαίωμα άσκησης όλων των αγωγών του Δήμου , που θα του χορηγηθεί από τη σύμβαση της μίσθωσης ευθυνόμενος έναντι του Δήμου για κάθε έστω και από ελαφρά  αμέλεια βλάβη μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων. Οφείλει, ακόμη, να διατηρεί το μίσθιο  σε πλήρη λειτουργία. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της μίσθωσης.
Ο τελευταίος πλειοδότης– μισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως στο Δήμο, κάθε αγωγή πτώχευσης σε βάρος αυτού καθώς και κάθε δικαστική απόφαση. Η υποχρέωση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης.
Άρθρο 25ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για τυχόν αδυναμία ή άρνηση των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών για τη χορήγηση των  απαιτούμενων αδειών.  Εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. Οι δε κατατεθείσες εγγυήσεις περιέρχονται χωρίς διατυπώσεις  στο Δήμο.

Άρθρο 26ο

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης καθώς επίσης πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του προς εκμίσθωση ακινήτου.

Άρθρο 27ο

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί με την αριθ.236/2019 απόφαση του Δ.Σ

Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα αναλάβει η Υπάλληλος του Δήμου κ. Κομπογεώργα Μαρία .

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται  καθημερινά και ώρες 08:00–14:00 στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα (κ. 2735360039).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΗΜΟΣ  ΒΕΡΔΟΣ     

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη