ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
10/06/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10η  Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα:

1 Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020
2 Λήψη απόφασης σχετικά με  αποδοχή ή μη δωρεάν παραχώρησης ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση
3 Λήψη απόφασης σχετικά με  μεταφορά χρεών
4 Λήψη απόφασης σχετικά με  διαγραφή χρεών
5 Λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση ακινήτων Τ.Κ.  ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
6 Λήψη απόφασης σχετικά με την «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση γραφείου της Τ.Κ. Δαφνίου Δήμου Ευρώτα».
7 Λήψη απόφασης σχετικά με  απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Τοπ. & Δημ. Κοινοτήτων
8 Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων  προμηθειών , υπηρεσιών, βάση του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
9 Λήψη απόφασης σχετικά με  απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου
10 Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 12/2020 Απόφασης ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ  ¨ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
11 Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 296/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

Κυριακάκος  Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 17η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ