ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

   
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ-ΧΩΡΩΝ
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια 16 παγκακίων , σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την 28η Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. να υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια η οποία να περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και την συνολική αμοιβή σας.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:


α. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασία


β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό.


γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή προσωπικών ασφαλιστικών εισφορών.


δ. Υπεύθυνη δήλωση για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μπόλλας Βασίλειος

 

Κατηγορία: 
Προκήρυξη