11 Πρόσκληση ΔΣ 2020

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
12/05/2020 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

11 Πρόσκληση ΔΣ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αριθ. 11/2020)

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 12-05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
έναρξης 11:00 και λήξη 13:00.
Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-
2020), με τις υπ΄αριθ. 40/20930/31-3-2020 και 18318/13-3-2020 εγκυκλίους
του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.
5 Ν,3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν.
4555/2018.
Τίθεται από το νομοθέτη πλέον ως μόνη προϋπόθεση για τη νομιμότητα
της δια περιφοράς συνεδρίασης η συμμετοχή έως την 31 η Μαΐου 2020 του
ενός δεύτερου (1/2) των μελών του οικείου συμβουλίου.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται ανακοινώνονται από την πρόεδρο του
συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοιού COVID-19.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω μέχρι την ώρα λήξης της δια
περιφοράς συνεδρίασης (13:00 μμ) οι δημοτικοί σύμβουλοι θα
μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης
με e–mail από τον προσωπικό λογαριασμό τους προς το e-mail της
γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα.
Όσοι Δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail θα
μπορούν να ψηφίσουν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης
από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό της γραμματέως του
Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6945777605, με γραπτό μήνυμα,
αναφέροντας και το όνομα τους.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού και εναρμόνιση του σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.4674/2020 για την μετατροπή της εταιρείας υπό την
επωνυμία Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.. σε
Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: Φιφλής Δημήτριος –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2 ο : Περί της παραλαβής της μελέτης εφαρμογής με τίτλο «Σχέδιο δράσης
βιοκλιματικής αποκατάστασης κτιρίου Μπασουράκου. Πολυχώρος Σκάλας Λακωνίας
– Περιοχή Έργου».
Εισηγητής: Φιφλής Δημήτριος –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση της αριθμ. 06/2020 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
σχετικά με Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της
Π.Ε. Λακωνίας στο Ο.Τ. χωρίς αριθμό που περικλείεται από τις οδούς Θαλή
Κουτούπη, ανώνυμος, Βασ. Θεοδωσάκου, ανώνυμος ως προς τις χρήσεις γης με την
προσθήκη νέων χρήσεων ιδιωτικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα «Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση» και «Νηπιαγωγεία»
Εισηγητής: Μπόλλας Βασίλειος –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 4 ο : << ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020>> κατόπιν της αριθμ. 97/2020 Α.Ο.Ε.
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 5 ο : «‘Εγκριση πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες πυρασφάλειας

πυροπροστασίας 2020»
Εισηγητής: Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
Η Πρόεδρος
ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο 11-προσκληση-ΔΣ-2020