Συνεδρίαση 10ης τακτικής συνεδρίασης Α/θμιας σχολικής επιτροπής

   

Συνεδρίαση 10ης τακτικής συνεδρίασης Α/θμιας σχολικής επιτροπής

Συνεδρίαση 10ης τακτικής συνεδρίασης Α/θμιας σχολικής επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  του

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»

ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 10η τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα που πραγματοποιήθηκε την 21/12/2018, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

Α/Α    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ
    1    Αποδοχή ποσού ύψους 24.000,00 ευρώ από το Δήμο Ευρώτα προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών ( Γ΄ κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2018 ) για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ευρώτα            31/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   Την αποδοχή  του  ποσού από το Δήμο Ευρώτα το οποίο προέρχεται από  το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά την Γ΄ τακτική κατανομή έτους 2018 (από τους  ΚΑΠέτους 2018).
  2    Αποδοχή ποσού ύψους 50.000,00 ευρώ ως έκτατη επιχορήγηση από το Δήμο Ευρώτα για επισκευές – συντηρήσεις κτιρίων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ευρώτα            32/2018    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   Την αποδοχή του  ποσού από το Δήμο Ευρώτα το οποίο αφορά στην έκτατη επιχορήγηση από το Δήμο Ευρώτα για την αντιμετώπιση αναγκών των σχολικών μονάδων για επισκευές και συντηρήσεις.
    3    Λήψη απόφασης για έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη λογιστή        33/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   Την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για συνεργασία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή.
    4    Έγκριση παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας στο Σύλλογο Γονέων και Μαθητών για τη διοργάνωση θεατρικού εργαστηρίου      34/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ      Την παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Σκάλας για την λειτουργία θεατρικού εργαστηρίου μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2018-2019
5    Ορισμός μέλους της Σχολικής Επιτροπής στην επιτροπή εκκαθάρισης των υλικών που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε να εκποιηθούν του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Σκάλας          35/2018    ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   Τον ορισμό του μέλους του Δ.Σ. της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» του Δήμου Ευρώτα κ. Κρητικάκου – Γκουβούση Αργυρώ, ως μέλος της Επιτροπής καταστροφής των υλικών του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Σκάλας.
ΣΚΑΛΑ: 22 – 12 – 2018

Ο Δημοσιεύσας

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ