Συνεδρίαση 8ης τακτικής συνεδρίασης Β/θμιας σχολικής επιτροπής

   

Συνεδρίαση 8ης τακτικής συνεδρίασης Β/θμιας σχολικής επιτροπής

Συνεδρίαση 8ης τακτικής συνεδρίασης Β/θμιας σχολικής επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  του

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

« Ι.Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ »

ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 08η τακτική συνεδρίαση της ανωτέρω Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ευρώτα που πραγματοποιήθηκε την 20/12/2018, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

Α/Α    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ
1    Αποδοχή ποσού ύψους 18.000,00ευρώ από το Δήμο Ευρώτα προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών ( Γ΄ κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2018 ) για τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης          44/2018      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αποδοχή  του  ποσού των 18.000,00 € από το Δήμο Ευρώτα το οποίο προέρχεται από  το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορά την Γ΄ τακτική κατανομή έτους 2018 (από τους  ΚΑΠ έτους 2018)
2      Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 1.500,40 ευρώ για κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικής θύρας στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Κροκεών          45 /2018      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 1.500,40 ευρώ για κατασκευή και τοποθέτηση εξωτερικής θύρας στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Κροκεών
3    Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 515,84 ευρώ για επισκευή εσωτερικών θυρών και κάγκελων προαύλιου χώρου του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Κροκεών          46 /2018      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 515,84 ευρώγια επισκευή εσωτερικών θυρών και κάγκελων προαύλιου χώρου του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Κροκεών
4    Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 2.848,72 ευρώ για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης        47 /2018      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 2.848,72 ευρώγια την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5    Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 1.016,93 ευρώ για την αγορά ηλεκτρολογικού υλικού και εργασίας για το Λύκειο Σκάλας          48 /2018      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 1.016,93 ευρώγια την αγορά ηλεκτρολογικού υλικού και εργασίας για το Λύκειο Σκάλας
6    Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 767,00 ευρώ για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Γυμνάσιο Βλαχιώτη          49 /2018      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 767,00 ευρώγια την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Γυμνάσιο Βλαχιώτη
7    Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 767,00 ευρώ για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Λύκειο Έλους        50 /2018    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 767,00 ευρώγια την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Λύκειο Έλους
8    Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 1.761,31 ευρώ για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Βλαχιώτη          51 /2018    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 1.761,31 ευρώγια προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Βλαχιώτη
9    Έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 1.649,82 ευρώ για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Σκάλας        52 /2018    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση δαπάνης ποσού ύψους 1.649,82 ευρώγια προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Σκάλας
10    Αποδοχή ποσού ύψους 611,02 ευρώ προερχόμενο από τη Α΄ δόση σχολικού έτους 2018-2019 εκμίσθωσης των σχολικών κυλικείων, του σχολικού συγκροτήματος Κροκεών και Γερακίου και απόδοση αυτού στις αντίστοιχες Σχολικές Κοινότητες            53 /2018    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την αποδοχή του ποσού των 611,02 €  το οποίο προέρχεται από την  Α΄ δόση σχολικού έτους  2018-2019 της εκμίσθωσης των Σχολικών Κυλικείων των σχολικών συγκροτημάτων Κροκεών και Γερακίου και την κατανομή του ποσού στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες
11    Λήψη απόφασης για έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη λογιστή        54 /2018    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για συνεργασία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή
ΣΚΑΛΑ: 21 – 12 – 2018

Ο Δημοσιεύσας

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ