ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   

Η δημοτική επιτροπή από την 1.1.2024 ασκεί τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής, της επιτροπής ποιότητας ζωής, καθώς και της εκτελεστικής επιτροπής, οι οποίες καταργούνται βάσει του άρθρου 9 του ν. 5056/2023 (Α’ 163). Αποτελεί ένα ολιγομελές αιρετό συλλογικό όργανο σε σχέση με τη μέχρι σήμερα οικονομική επιτροπή και επιτροπή ποιότητας ζωής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 74Α)
Στις αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται άρθρο 74Α ως εξής:
1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:
   α) την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού των άρθρων 206, 209, 211 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων [ν. 3584/2007 (Α’ 143)] και 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6),
   β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,

   γ) την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147),
   δ) τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)],
   ε) την επιστροφή από τον Δήμο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
   στ) τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου,
   ζ) τις δωρεές εξοπλισμού, ειδών και οχημάτων σε άλλους δήμους ή κοινωφελείς οργανισμούς.»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ συγκροτείται:
   α) από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο δήμαρχος, ως πρόεδρο,
   β) από δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του δημάρχου, οι οποίοι εκλέγονται από την ίδια παράταξη και από δημοτικούς συμβούλους από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι εκλέγονται αντίστοιχα από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας.

Πρόεδρος

Βέρδος Δήμος

Δήμαρχος Ευρώτα

 

Τακτικά Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Γεωργακόπουλος Νίκων
Αντιδήμαρχος

Λυμπέρης Παναγιώτης
Δημοτικός Σύμβουλος

Τούντας Πέτρος
Αντιδήμαρχος

Χρήστους Ιωάννης
Αντιδήμαρχος

Παπαχρήστους Ευθύμιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Νταλιάνης Δημήτριος
Δημοτικός Σύμβουλος

 

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Γρεβενίτης Αθανάσιος
Αντιδήμαρχος

Θεοδωρακάκου Νίκη
Δημοτικός Σύμβουλος

Μπατσάκη Ευθαλεία
Αντιδήμαρχος

Πολολός Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος

Κυλάκος Γεώργιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Σκεύη Χρυσάνθη
Δημοτικός Σύμβουλος