Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ”

   

Σκοπός Σχολικής Επιτροπής:

Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 

ΠρόεδροςΚρητικάκου - Γκουβούση Αργυρώ

Μέλη
Κυριακάκος Παναγιώτης
Μπούτσαλης Ζαχαρίας
Γεωργοστάθης Νικόλαος
Νταλιάνης Αναστάσιος
Μπούσκος Κωνσταντίνος
Νικολούδη Καλλιόπη
Χορχούμπα Ελένη
Καλαϊτζής Κωνσταντίνος
Γιάννε Αργυρώ