Ν.Π.Δ.Δ. “Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ”

   

Η συγκεκριμένη Σχολική Επιτροπή ονομάστηκε “ΙΩΑΝΝΗΣ N. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ”, προς τιμήν του Λάκωνα ακαδημαϊκού και φιλοσόφου.

Σκοπός Σχολικής Επιτροπής :

 Η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμούτους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
 

Πρόεδρος  

Γρεβενίτης Αθανάσιος

Τακτικά Μέλη


Γκούβουση Κρητικάκου Αργυρώ

Μπατσάκη Ευθαλία

Τσίπουρα Πετρούλα

Αναστασάκης Σταμάτιος

Καραμίχας Χρήστος

Κορμπάκη Μαρία Σταμάτα

Στρατάκου Ευαγγελία

Σαραντινού Χριστίνα

Πούλου Βασιλική

Κυρανάκη Ιωάννα

Αναπληρωματικά Μέλη


Σάκκαρη Ιωάννα

Μαντζαβράκος Μιχαήλ

Θεοδωρακάκου Νίκη

Γεωργοστάθης Νικόλαος

Νταλιάνης Δημήτριος

Καλαντώνης Παναγιώτης

Κρητικάκου Παναγιώτα

Τραγάς Κυριάκος

Ευαγγέλου Φανή

Κοκκόλης Φώτης

Δούβρη Αικατερίνη