ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

   

 

Πολολός Παναγιώτης

Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 • Αρμοδιότητες τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών και
 • Αρμοδιότητες τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης.

τηλ. 6972412413 | email pololos.p@gmail.com

 

Γεωργακόπουλος Νίκων του Γεωργίου

Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Ύδρευσης
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Άρδευσης 
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Αποχέτευσης

τηλ. 6944474454 | email nikongeo79@gmail.com

 

Φιφλής Δημήτριος του Παναγιώτη

Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικής Πανίδας

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος με τις συγκεκριμένες Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου

Καθώς και τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

τηλ. 6948816220 | email fiflisdim80@gmail.com

 

Χρήστου Ιωάννης του Παντελή

Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικής Πανίδας

 • Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος με τις συγκεκριμένες Αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου και Αρμοδιότητες Κοιμητηρίων
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας 
 • Αρμοδιότητες Τμήματος Αστικής Πανίδας
τηλ. 6988235106 | email giannisxristou81@gmail.com
 

Γρεβενίτης Αθανάσιος του Παναγιώτη

Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας

 

 • Αρμοδιότητες Σχεδιασμού / Συντονισμού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών,
 • Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου
 • Αρμοδιότητες Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών
 • Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
 • Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • Αρμοδιότητες Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
 • Αρμοδιότητες Κέντρου Κοινότητας

τηλ. 6945859807 | email grevenitisdentist@gmail.com 

 

Μπατσάκη Ευθαλία του Πέτρου

Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας

 • Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού
 • Αρμοδιότητες Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Και συνεπικουρία στις

 • Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του καθ’ ύλην αρμόδιου Αντιδημάρχου κου Γρεβενίτη Αθανάσιου

τηλ. 6975746283 | email th.batsaki@gmail.com

 

Τούντας Πέτρος του Χρήστου

Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 • Αρμοδιότητες τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
 • Αρμοδιότητες τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Αρμοδιότητες τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
 • Αρμοδιότητες τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
 • Αρμοδιότητες τμήματος Προμηθειών
 • Αρμοδιότητες τμήματος Εσόδων και Περιουσίας
 • Αρμοδιότητες τμήματος Ταμείου
 • Αρμοδιότητες τμήματος ΚΕΠ

τηλ. 6932428654 | email ptountas@gmail.com 

 

Τσίπουρα Πετρούλα του Γεωργίου

Αντιδήμαρχος με τις κατωτέρω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες Γραφείου Δημάρχου 

 

 • Έχει τη μέριμνα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκδηλώσεων και εορτών και την επιμέλεια των εκδόσεων του Δήμου.
 • Έχει τη μέριμνα για την ανάπτυξη και στήριξη του θεσμού των αδελφοποιήσεων του Δήμου με Δήμους άλλων χωρών, τη συστηματική παρακολούθηση και διεύρυνση των σχέσεων με τους αδελφοποιημένους Δήμους, την ανάπτυξη δικτύων με πόλεις του εξωτερικού και γενικά τη διεύρυνση των διεθνών προσανατολισμών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη έγκριση των πιστώσεων που απαιτούνται για την πραγματοποίηση όλων των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.
 • Σχεδιάζει, οργανώνει συντονίζει και υλοποιεί όλες τις εκδηλώσεις, συναντήσεις, ημερίδες, συμπόσια, συνέδρια, που αναλαμβάνει ο Δήμος.
 • Οργανώνει τις τελετές εθνικού, εθιμοτυπικού και θρησκευτικού περιεχομένου.
 • Τηρεί αρχείο εθνικών και τοπικών εορτών με στοιχεία που αφορούν τη διοργάνωση αυτών.
 • Τηρεί αρχείο αρχών, φορέων, οργανώσεων και προσωπικοτήτων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και αρχείο κατοίκων του εξωτερικού που κατάγονται από το Δήμο.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Δήμου, για τη σύνταξη και έκδοση ενημερωτικών εντύπων και για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των δημοτών.
 • Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτύπωση προσκλήσεων και για την έγκαιρη αποστολή τους προς τα πρόσωπα που καλούνται στις διοργανωνόμενες από το Δήμο εκδηλώσεις.
 • Μεριμνά για την κατάλληλη διακόσμηση του δημαρχιακού καταστήματος, κατά τις διοργανωνόμενες από το Δήμο τελετές και δεξιώσεις.
 • Μεριμνά για το σημαιοστολισμό και τη φωταγώγηση της πόλης και των δημοτικών καταστημάτων, κατά τις εθνικές και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις.
 • Ενημερώνει το Δήμαρχο για τις διοργανωνόμενες εκδηλώσεις των διαφόρων αρχών, φορέων και σωματείων.
 • Προβαίνει στις αναγκαίες υπηρεσιακές ενέργειες, κατ’ εφαρμογή της απαιτούμενης διαδικασίας, για την απονομή τιμητικών διακρίσεων (διπλωμάτων επίτιμων δημοτών, μεταλλίων της πόλης, κ.λπ.). Τηρεί μητρώο των προσώπων που έχουν τιμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από το Δήμο, καθώς και ιδιαίτερο μητρώο επίτιμων δημοτών.
 • Υποστηρίζει οργανωτικά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην πόλη από άλλους φορείς, τοπικούς ή μη, που ζητούν την υποστήριξη του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς για τη διοργάνωση των επίσημων τελετών.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη των αδελφοποιήσεων με πόλεις του εξωτερικού,  όσο και στη διερεύνηση για τη σύναψη νέων αδελφοποιήσεων.
 • Γενικότερα μεριμνά για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και των διεθνών προσανατολισμών του Δήμου, με την ανάπτυξη διεθνών δικτύων και την προώθηση διεθνών ανταλλαγών και συνεργασιών σε διάφορους τομείς, όπως πολιτισμού, αθλητισμού, περιβάλλοντος, τουρισμού και εμπορίου, τεχνογνωσίας και εμπειριών γύρω από θέματα αυτοδιοίκησης.
 • Παρακολουθεί τα αφορούντα τον Δήμο δημοσιεύματα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, ενημερώνει πάνω σ’ αυτά το Δήμαρχο και μεριμνά για τη δημοσίευση των σχετικών απαντήσεων.
 • Μεριμνά για την αποστολή και δημοσίευση στις εφημερίδες των ανακοινώσεων και λοιπών δημοσιευμάτων του Δήμου.
 • Μεριμνά για τη διοχέτευση προς τα μέσα ενημέρωσης και δημοσιότητας του εκδιδόμενου από το Δήμο πληροφοριακού υλικού και διευκολύνει τους δημοσιογράφους για τη σύνταξη ρεπορτάζ πάνω σε δημοτικά θέματα.
 • Μεριμνά για τη διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου με κάθε χρήσιμη πληροφορία και την αναβάθμισή της σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον ΟΕΥ και έχει σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

τηλ. 6942292492 | email petroylatsipoyra@gmail.com