ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
10/08/2021 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06-11-2020 (Β΄4899) ΚΥΑ και των υπ΄  426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 ,την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄2233/29-05-2021), καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 10η  Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αναμόρφωσης του ΝΠΔΔ  ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄.

ΘΕΜΑ 2ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή και κατανομή πιστώσεων από ΥΠΕΣ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2021 (ΣΑΤΑ).

  ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΤΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 4ο :  Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 10050/27-07-2021 αίτηση του κ. Παράσχη Βασιλείου περί εξωδίκου συμβιβασμού.

 ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ανακήρυξη νέου προσωρινού αναδόχου του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: <<ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ>>.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με  μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού 3 του Διαγωνισμού με τίτλο: <<Προμήθεια Συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων>>.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας ΤΚ Βασιλακίου.

 ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση των όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση  δημοτικού ακινήτου -  Δημοτικού αναψυκτήριου εντός των ορίων της Τ.Κ. Γλυκόβρυσης.

 ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

 ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για έγκριση  πρόσληψης σχολικών καθαριστριών για το σχολικό έτος 2021-2022 - Κατανομή των εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης.

   ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ».

 ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ».

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017».

 ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ουΠρακτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΟΚΕΩΝ».

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΡΟΚΕΩΝ».

ΘΕΜΑ 17ο : Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ».

ΘΕΜΑ 18ο : Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου σταδίου Βλαχιώτη».

ΘΕΜΑ 19ο : Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Ευρώτα- Προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού για τον έλεγχο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των διαρροών, της ποιότητας και της απολύμανσης του πόσιμου νερού στο εξωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Ευρώτα».

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ