Ν.Π.Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

   

Με την παρ.1 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «Kάθε Δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου». Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο Δήμο Ευρώτα μπορεί να λειτουργήσει ένα (1) Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα δραστηριοποιείται στους τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και αθλητισμού, λόγω του ότι στο Δήμο Ευρώτα υφίσταται επίσης η Κοινωφελής Επιχείρηση. Ο Δήμος Ευρώτα προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων: Γερονθρών, Κροκεών, Σκάλας, Έλους και Νιάτων.
 

Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν τα εξής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία δραστηριοποιούνταν στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης:

Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκάλας,

Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Βλαχιώτη Δήμου Έλους,

Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Οικισμού Αγίου Ιωάννη Δήμου Έλους,

Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Κροκεών,

Ν.Π. Δημοτικό Στάδιο Σκάλας (ΦΕΚ 557/15-05-2001),

Δημοτικό Στάδιο Κροκεών (ΦΕΚ 557/15-05-2001),

Δημοτικό Στάδιο Έλους (ΦΕΚ 557/15-05-2001),

ΟΝΑ Δήμου Έλους (ΦΕΚ 435/23-04-1999),

ΟΝΑ Δήμου Νιάτων (ΦΕΚ 898/2001).

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Α)Τη συγχώνευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 των κάτωθι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία  «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα – Νικηφόρος Βρεττάκος»:

 • Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκάλας,
 • Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Βλαχιώτη Δήμου Έλους,
 • Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Οικισμού Αγίου Ιωάννη Δήμου Έλους,
 • Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Παιδικού Σταθμού Δήμου Κροκεών ,
 • Ν.Π. Δημοτικό  Στάδιο Σκάλας,
 • Δημοτικό Στάδιο Κροκεών,
 • Δημοτικό Στάδιο Έλους,
 • ΟΝΑ Δήμου Έλους,
 • ΟΝΑ Δήμου Νιάτων.

Β) Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 καταργούνται τα κάτωθι Ν.Π.Δ.Δ. ως εξής:

 • Κατάργηση του Ν.Π. (Πνευματικό Κέντρο Κροκεών) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ (ΦΕΚ 380/23-05-1994 , ΦΕΚ 231 Β’-23.02.2007).

Η περιουσία του  οποίου περιέρχεται στο Δήμο Ευρώτα κατόπιν της δημοσίευσης της απόφασης κατάργησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • Κατάργηση του Ν.Π. Φιλαρμονική Δήμου Έλους (ΦΕΚ 512/27-07-1984, ΦΕΚ 192 Β’-21.03.1995, ΦΕΚ 1435 Β’- 08.08.2007).

Η περιουσία του οποίου περιέρχεται στο Δήμο Ευρώτα κατόπιν της δημοσίευσης της απόφασης κατάργησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η όποια δαπάνη προκαλείται από την κατάργηση των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ευρώτα.

Γ) Τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Ευρώτα με την επωνυμία «Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα – Νικηφόρος Βρεττάκος».

«Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα – Νικηφόρος Βρεττάκος».

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2735360022

Επισυναπτόμενα Έγγραφα

Φ.Ε.Κ. Συστάσεως

Αθλητική Υποδομή

Σκοποί – Σύνθεση – Πόροι